Zaznacz stronę

Regulamin serwisu internetowego www.bolorama.pl

 

 1. Definicje

Impreza Turystyczna – to co najmniej dwie usługi turystyczne objęte wspólnym programem oraz ceną i trwające ponad dobę. Przedsiębiorcy świadczący usługi w ramach Imprezy Turystycznej podlegają wpisowi do rejestru organizatorów turystyki.

Operator Turystyczny – jest to przedsiębiorstwo, organizator turystyki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych biuro, które na podstawie własnych usług i usług osób trzecich tworzy nową usługę, tj. imprezę turystyczną pod anonimowego klienta. Oferuje tę usługę we własnym imieniu, na własne ryzyko i na własny rachunek. Tworzy i promuje swój własny produkt turystyczny w postaci gotowego pakietu usług. Operator Turystyczny zamiennie nazywany jest Organizatorem lub Touroperatorem.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się na stronie www.bolorama.pl umożliwiający Użytkownikom dokonywanie wyboru, rezerwacji oraz przyspieszenie i uproszczenie procedury zawarcia umowy zakupu imprez turystycznych spośród ofert przedstawionych przez Touroperatorów.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Użytkownik – osoba korzystającą z serwisu www.bolorama.pl; zamiennie Użytkownik może być także określany jako Klient lub Odbiorca.

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) przedsiębiorstwo CTUK Bolo Rama z siedzibą w Głubczycach ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez CTUK Bolo Rama z siedzibą w Głubczycach za pośrednictwem serwisu www.bolorama.pl(zwanego dalej Serwisem), warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej, dokonania rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy CTUK Bolo Rama, a Użytkownikami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu rezerwacyjnego, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest przedsiębiorstwo: CTUK Bolo Rama z siedzibą w Głubczycach przy ul. Kościuszki 24, 48-100 Głubczyce, NIP: 748-100-28-48, REGON: 004514167. CTUK Bolo Rama współpracuje z Operatorami Turystycznymi jako agent turystyczny.
 5. CTUK Bolo Rama informuje, że nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu. Zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określony Touroperator oferujący usługi będące przedmiotem umowy. CTUK Bolo Rama zwraca uwagę, iż umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych danego Touroperatora. CTUK Bolo Rama jak i serwis www.bolorama.pljedynie pośredniczy w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych (jako agent turystyczny) z danym Organizatorem turystyki i nie ma żadnego wpływu na warunki, na których świadczone są usługi przez Touroperatorów. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych Touroperatorów udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać zaakceptowane przez uczestnika podróży. Wobec powyższego stają się one integralną częścią umowy pośrednictwa zawieranej przy udziale CTUK Bolo Rama.

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1.W ramach świadczenia usług w Serwisie, Użytkownik może wybierać Imprezy Turystyczne, znajdujące się w ofercie.

 1. Prezentowane na stronach Serwisu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

4 Ograniczenia odpowiedzialności

 

 1. Dane zawarte w Serwisie są danymi uzyskanymi od Operatorów Turystycznych. CTUK Bolo Rama nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność lub kompletność. Faktyczna dostępność danej Imprezy Turystycznej musi zostać potwierdzona u danego Organizatora. CTUK Bolo Rama nie ponosi w stosunku do Użytkownika Serwisu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną Imprezą Turystyczną dostępną na stronie internetowej www.bolorama.plbowiem w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Operator Turystyczny, który bezpośrednio zawarł umowę z Użytkownikiem.
 2. Dopełnienie wymaganych warunków formalno-prawnych takich jak warunki paszportowe i wizowe w krajach, które tego wymagają jest obowiązkiem Użytkownika rezerwującego a następnie nabywającego Imprezy Turystyczne usługi za pośrednictwem Serwisu. Na prośbę Użytkownika CTUK Bolo Rama służy informacją dotyczącą warunków wizowych oraz pomocą przy załatwianiu formalności związanych z procedurami wizowymi, nie odpowiada jednak za ich rezultat.


5 Dokonanie rezerwacji

 

 1. Użytkownik dokonując rezerwacji Imprezy Turystycznej za pośrednictwem Serwisu ma możliwość:
 • dokonania rezerwacji wstępnej – wybierając w formularzu rezerwacji Imprezy Turystycznej w sekcji ‚Forma płatności i warunki’ opcję kontaktu z konsultantem biura CTUK Bolo Rama
 • dokonania rezerwacji stałej – wybierając w formularzu rezerwacji Imprezy Turystycznej w sekcji ‚Forma płatności i warunki’ opcję płatności on-line za pośrednictwem systemu płatności Cashbill
 1. W przypadku dokonania rezerwacji wstępnej konsultant biura CTUK Bolo Rama skontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia rezerwacji Imprezy Turystycznej.
 2. Użytkownik dokonując rezerwacji stałej Imprezy Turystycznej oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu rezerwacji. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu rezerwacji w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację oraz zakupu Imprezy Turystycznej wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań nakierowanych na pozyskiwanie niesłusznych roszczeń. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację oraz zakupu Imprezy Turystycznej z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska, jak również dokonywania płatności za Imprezy Turystyczne fałszywą bądź cudzą kartą kredytową.
 3. W przypadku rezerwacji stałej Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osoby rezerwującej, na którą dokonywana jest rezerwacja Imprezy Turystycznej oraz wszystkich uczestników Imprezy Turystycznej, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania zakupionej za pośrednictwem Serwisu Imprezy Turystycznej z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym lub innych przyczyn, za które CTUK Bolo Rama nie ponosi odpowiedzialności, dokonana przez Użytkownika zapłata całości lub części ceny podlega zwrotowi przez właściwego Operatora Turystycznego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa oraz Umową zawartą z danym Touroperatorem.
 4. W przypadku rezerwacji stałej w chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej, jak również w dacie wykonywania usługi, Użytkownik powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Imprezy Turystycznej w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Użytkownik podróżuje. Minimalny termin ważności dokumentu podróży określają przepisy poszczególnych państw, jak również winny być wskazane w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy Turystycznej.
 5. Dokonanie rezerwacji i zakupu Imprezy Turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa Organizatora Imprezy Turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku rezerwacji stałej Użytkownik składa wiążące zlecenie dokonania rezerwacji drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu klikając przycisk „Rezerwuję” na formularzu rezerwacyjnym. W każdym wypadku dokonania przez Użytkownika rezerwacji Imprezy Turystycznej, wybranej na podstawie informacji zawartych w Serwisie, rezerwację taką uznaje się jako złożenie przez Użytkownika wiążącej oferty zawarcia z danym Touroperatorem umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w rezerwacji. Z chwilą potwierdzenia przez Touroperatora otrzymania dokonanej przez Użytkownika rezerwacji zawierającej istotne postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w złożonej rezerwacji oraz potwierdzeniu.

  6 Płatności

 

 1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją, a datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej możliwe są następujące rodzaje płatności:
 • płatność częściowa w ratach – zaliczka wyrażona procentowo według Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej danego Touroperatora (zazwyczaj powyżej ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej)
 • płatność jednorazowa (zazwyczaj gdy do rozpoczęcia Imprezy Turystycznej pozostało mniej niż 40 dni).
 1. Serwis umożliwia dokonanie płatności w następujący sposób:
 • tradycyjny przelew bankowy
 • płatność on-line (e-transfer) – realizowana za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności Cashbill
 • gotówką w siedzibie CTUK Bolo Rama.
 1. W przypadku płatności realizowanej tradycyjnym przelewem bankowym przelew należy dokonywać na numer konta bankowego wskazany w potwierdzeniu rezerwacji podając w tytule przelewu nr rezerwacji oraz imię i nazwisko Użytkownika.
 2. Wybierając metodę płatności on-line Użytkownik zostanie przekierowany na bezpieczne strony Cashbill w celu autoryzacji płatności za wybraną Imprezę Turystyczną.
 3. Rozliczenia transakcji on-line (e-przelewem) przeprowadzane są za pośrednictwem Cashbill. Za poprawność transakcji prowadzonych za pośrednictwem systemu płatności Cashbill odpowiada spółka Cashbill S.A. Zasady dokonywania płatności w systemie Cashbill reguluje Regulamin Dokonywania Płatności w Serwisie Cashbill.
 4. Po dokonaniu pozytywnej autoryzacji płatności, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące zaakceptowaną przez Użytkownika poprzednio cenę Imprezy Turystycznej objętej złożoną rezerwacją.
 5. W przypadku braku autoryzacji lub niepoprawnej autoryzacji konsultant CTUK Bolo Rama drogą telefoniczną lub elektroniczną skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia innej formy płatności.
 6. Kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Użytkownikowi przez CTUK Bolo Rama jeżeli Touroperator oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia. W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia przez Touroperatora Użytkownik nie jest uprawniony do żądania odszkodowania z tego tytułu od CTUK Bolo Rama.

 

 • 7. Zmiany usług i cen przez Organizatora

 

 1. CTUK Bolo Rama oświadcza, iż z reguły każdy Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa danego Touroperatora. CTUK Bolo Rama nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Organizatora w ramach umowy.
  2. Użytkownik może zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia w zakresie jego rezygnacji z uczestnictwa w całości lub części Imprezy Turystycznej na zasadach i warunkach określonych w umowie ubezpieczenia.

 

8. Rezygnacja z umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników

 

 1. Dokonanie zmian w rezerwacji oraz anulowania rezerwacji przez Użytkownika po zakupie Imprezy Turystycznej możliwe jest na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Touroperatora.
 2. Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt. 8.1, może dokonać zmian lub anulowania rezerwacji Imprezy Turystycznej za pośrednictwem biura CTUK Bolo Rama.
 3. W przypadku, gdy anulowanie lub zmiana rezerwacji Imprezy Turystycznej powoduje powstanie dodatkowych kosztów Użytkownik upoważnia biuro CTUK Bolo Rama do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów z kwoty wpłaconej zaliczki. W przypadku gdy kwota zaliczki jest niższa niż koszty anulowania lub zmiany rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą powstałych kosztów a wpłaconej zaliczki. Termin i kwota dopłaty ustalane są zgodnie z umową oraz Ogólnymi Warunkami Usług Organizatora Imprezy Turystycznej.

 

9. Reklamacje

 

 1. W przypadku niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie Imprezy Turystycznej zakupionej za pośrednictwem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora Imprezy Turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danej Imprezy Turystycznej.
 3. Reklamacje związane z jakością obsługi biura CTUK Bolo Rama należy składać pisemnie na adres: CTUK Bolo Rama, 48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 28/2 lub w formie elektronicznej wysyłając na adres: ctuk.bolorama@gmail.com. CTUK Bolo Rama rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz opis reklamowanej usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

  10. Dokumenty podróży

 

 1. Dokumenty podróżne, w zależności od Organizatora, mogą zostać dostarczone Użytkownikowi w następujący sposób:
 • drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacji Imprezy Turystycznej
 • osobiście przez przedstawiciela Organizatora na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora Imprezy Turystycznej
 • drogą tradycyjną, za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej. Dokumenty podróżne nie mogą być dostarczane na adres skrytki pocztowej.
 1. O szczegółach odbioru dokumentów Użytkownik będzie poinformowany przez przedstawiciela CTUK Bolo Rama.

 

11 Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu będą przetwarzane przez CTUK Bolo Rama zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr. 133 poz. 883) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Touroperatorów.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Imprezy Turystycznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez CTUK Bolo Rama z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez CTUK Bolo Rama w celach świadczenia usług przez Serwis. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich zmieniania.
 3. Przekazanie danych osobowych przez CTUK Bolo Rama podmiotom trzecim może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub na żądanie uprawnionych do tego podmiotów.

 

12 Obsługa klienta

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do kontaktu z konsultantem CTUK Bolo Rama, aby uzyskać informacje na temat statusu dokonanej rezerwacji, a także dodatkowych informacji o zarezerwowanej Imprezie Turystycznej, jak również uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące zamówionej Imprezy Turystycznej.
 2. Na minimum 24 godziny przed datą wyjazdu/wylotu Użytkownik powinien skontaktować się z konsultantem CTUK Bolo Rama lub bezpośrednio z Organizatorem aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

 

13 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 

1.Usługi świadczone są Użytkownikom, który spełniają następujące wymagania techniczne:

 • posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,
 • posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu Cookies.

  14 Korzystanie z Serwisu

 

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron internetowych naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, kulturowej, etnicznej, propagujących przemoc lub pornografię, jak również treści powszechnie uznanych za niemoralne i społecznie naganne lub innych treści o charakterze bezprawnym.

  15. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez CTUK Bolo Rama rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
  3. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia w przedmiocie akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.bolorama.pl.
 4. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 5. Opublikowanie na stronie internetowej Regulaminu a także każdej zmiany Regulaminu jest jednoznaczne z przekazaniem treści Regulaminu do wiadomości Użytkowników.